کک پرسلفور

گرافیت پرسولفور یا پترولیوم کک را برای کربن دهی به ذوب اضافه می کنند. پترولیوم کک بالای ۹۰٪ کربن دارد و ۵ تا ۱۰ درصد کربن بیشتر از دغال سنگ در واحد انرژی هنگام سوختن آزاد می کند. گرافیت پترولیوم کک (یا گرافیت گرانول) ماده ی کربن دار جامدی است که از پالایش نفت یا روش دیگر فعال سازی به دست می آید به جز این محصول بقیه انواع محصولات کک به صورت سنتی از ذغال سنگ گرفته می شود.