پودر ریخته گری

پودرهای قالب نقش اساسی در پایداری فرآیند ریخته گری مداوم فولاد و کیفیت نهایی محصول ایفا می نمایند. این پودرها در سال 1968 به صنعت ریخته گری مداوم فولاد معرفی شدند. از وظایف عمده پودرهای قالب می توان به حفاظت از اتلاف حرارت؛ روانسازی (سیالیت)، جذب آخال های مضر، کنترل انتقال حرارت بین پوسته و قالب از راه پوسته منجمد شده و کاهش شدت نشانه های نوسانی اشاره نمود. پودرهای قالب ریخته گری مداوم فولاد از اکسیدهایی نظیر اکسید سیلیسیم، کلسیم، عناصر قلیایی و قلیایی خاکی با مقادیر کم فلوئوریدها و کربن تشکیل شده اند. از میان ترکیب های تشکیل دهنده پودرهای قالب، فلوئور نقش مهمی را ایفا می نماید. پودر های ریخته گری در انداره و شکل های مختلف عموما با ترکیب اکسید های فلزی و غیر فلزی و کربن در مقدار مشخص تولید می شوند. این مواد اولیه عموما شامل سیلیس (SiO2)، آهک (CaO)، اکسید سدیم (Na2O)، فلد اسپارها (CaF2)،در بعضی موارد اکسیدها و سایر مواد اولیه می باشد که با در نظر گرفتن خواص مد نظر از قبیل دمای ذوب و خمیری شدن، دانسیته، ویسکوزیته و بازیسیته به مقدار مشخص در ترکیب مورد استفاده قرار میگیرند. روش کار به این شکل است که با اضافه کردن پودر قالب به سطح مذاب، این پودر با نرخ معینی ذوب شده و یک سرباره‌ی شیشه ای مذاب تشکیل می‌دهد، این سرباره همانند یک فیلم نازک بین تیوب مسی و پوسته فولادی منجمد شده قرار گرفته و به عنوان یک روانساز بین این دو عمل می‌کند.