نازل های درونی و بیرونی

نازل های درونی و بیرونی پاتیل به منظور کنترل جریان مواد مذاب به تاندیش مورد استفاده قرار می گیرند. این نازل ها می بایست همراه با صفحات اسلاید گیت نصب شده تا به ایجاد جریان صاف و یکنواخت کمک کنند. با توجه به تماس مستقیم با مواد مذاب، نازل های درونی و بیرونی پاتیل باید از مقاومت به شوک حرارتی بالایی برخوردار باشند.