ماشین کوبش دیرگداز

1.ماشین کوبش دیرگداز برای کف: این ماشین برای کوبیدن مواد دیرگداز برای کوره القایی بدون هسته استفاده می­ شود. قطر میز کوبیدن باید 10 سانتی متر کمتر از قطر هسته القایی باشد. نیرو به صورت همگن به تمام کف پخش می­ شود.

2.ماشین کوبیدن دیرگداز بازودار:این ماشین برای عمل کوبیدن مواد دیرگداز برای کوره بدون هسته استفاده می­شود. کوره ها با ظرفیت های مختلف، می‌توانند با یک ماشین با قطر قابل تنظیم استفاده شوند.

کوره آزمایشی: 1

)کوره الکتریکی آزمایشی با دمای کاربرد 1100 درجه سانتیگراد.

2) 4 لیتر ظرفیت پایتل