صفحه اسلاید گیت

سيستم اسلايد گيت تشكيل شده از قطعات مختلف، كه وظيفه آن كنترل جريان مذاب از پاتيل به تانديش است. براي اينكه تانديش سرعت ريخته گري دلخواه و يكنواخت را در ماشين ايجاد كند بايد سطح مذاب در تانديش كنترل شود. سيستم اسلايد گيت هيدروليكي اين اجازه را مي دهد كه جريان ذوب به راحتي كنترل شود. قطعات مصرفي در اين سيستم پيچ و مهره، صفحه كشوئي، صفحه ثابت، واشر فنري، قفل نازل، قفل بادامكي است. با باز و بسته کردن این صفحات میزان اندازه منفذ ورودی مذاب تغییر کرده و در نهایت سرعت ورود مذاب تغییر می کند. صفحات اسلاید گیت استحکام در دمای بالا و مقاومت در مقابل شوک حرارتی، باید این ویژگی را داشته باشند که روی هم با کمترین اصطکاک بلغزند. به همین دلیل باید بین صفحات اسلاید گیت مخلوط روغن و گرافیت اضافه شود تا خواص مناسبی از لحاظ سایش داشته باشند.